شرح خبر

<div><div>جلسه نقد داستان از درون سیاهچاله شماره چهارم بوی جنگل می آید خانم</div><div>جمعه 19مهر ساعت16</div><div>مجتمع ناشران - طبقه سوم - سالن اجتماعات (سرای ناشران)</div>&nbsp;</div>

جلسه نقد داستان از درون سیاهچاله

جلسه نقد داستان از درون سیاهچاله شماره چهارم بوی جنگل می آید خانم
جمعه 19مهر ساعت16
مجتمع ناشران - طبقه سوم - سالن اجتماعات (سرای ناشران)
 

0 نظر

ارسال نظرات