شرح خبر

<span style="font-family: BBadr; font-size: 18pt;">چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم 13لغایت 20 دی 1398 -ساعت بازدید:15 الی 22 خاکفرج محل دائمی نمایشگاه های قم</span>

چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم

چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم 13لغایت 20 دی 1398 -ساعت بازدید:15 الی 22 خاکفرج محل دائمی نمایشگاه های قم

0 نظر

ارسال نظرات