شرح خبر

<span style="font-family: BBadr; font-size: 18pt;">چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم 13لغایت 20 دی 1398 -ساعت بازدید:15 الی 22 خاکفرج محل دائمی نمایشگاه های قم</span>
  • توسط:
  • 1398/10/8

چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم

چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم 13لغایت 20 دی 1398 -ساعت بازدید:15 الی 22 خاکفرج محل دائمی نمایشگاه های قم

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • فرهنگی
  • فرهنگی
  • فرهنگی

برترین خبر