شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">هشدار وزیر فرهنگ و ارشاد نسبت به رخ دادن «فاجعه ملی» در بهار ٩٩ در صورت رفتن به سفر</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">#در_خانه_بمانیم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">#در_پناه_کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">#با_کتاب_کرونا_را_شکست_میدهیم</span>&nbsp;</span></div>
  • توسط:
  • 1398/12/27

هشدار وزیر فرهنگ و ارشاد نسبت به رخ دادن «فاجعه ملی» در بهار ٩٩ در صورت رفتن به سفر

هشدار وزیر فرهنگ و ارشاد نسبت به رخ دادن «فاجعه ملی» در بهار ٩٩ در صورت رفتن به سفر

#در_خانه_بمانیم
#در_پناه_کتاب
#با_کتاب_کرونا_را_شکست_میدهیم 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • نمایشگاه ها
  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها

برترین خبر