شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">طرح بهارانه کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">20 تا 30 اردیبهشت 1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">20 تا 35 درصد تخفیف</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">قم - بلوار معلم - مجتمع ناشران (در کتابفروشی های عضو طرح)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">&quot;رسانه باشید&quot;&nbsp;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/2/15

طرح بهارانه کتاب

طرح بهارانه کتاب
20 تا 30 اردیبهشت 1399
20 تا 35 درصد تخفیف
قم - بلوار معلم - مجتمع ناشران (در کتابفروشی های عضو طرح)


"رسانه باشید" 

0 نظر

ارسال نظرات