شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">مایشگاه آثار آموزشگاه هنرهای تجسمی سحر نقش</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">دوشنبه 23 تیر 1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: BBadr;">قم بلوار معلم مجتمع ناشران طبقه سوم</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/4/23

نمایشگاه آثار آموزشگاه هنرهای تجسمی سحر نقش

مایشگاه آثار آموزشگاه هنرهای تجسمی سحر نقش
دوشنبه 23 تیر 1399
قم بلوار معلم مجتمع ناشران طبقه سوم

0 نظر

ارسال نظرات