شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مدیر انتشارات «ارمغان‌ طوبی» قم خبر داد؛</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">افتتاح فروشگاه «کتاب ارمغان» همزمان با طرح تابستانه کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">فروشگاه جدید انتشارات «ارمغان‌ طوبی» با عنوان «کتاب ارمغان» همزمان با طرح تابستانه کتاب 99 افتتاح شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/5/25

افتتاح فروشگاه «کتاب ارمغان» همزمان با طرح تابستانه کتاب

مدیر انتشارات «ارمغان‌ طوبی» قم خبر داد؛
افتتاح فروشگاه «کتاب ارمغان» همزمان با طرح تابستانه کتاب
فروشگاه جدید انتشارات «ارمغان‌ طوبی» با عنوان «کتاب ارمغان» همزمان با طرح تابستانه کتاب 99 افتتاح شد.

0 نظر

ارسال نظرات