شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گزارش ایبنا از چرایی فقدان المان کتاب در قم؛</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نشانی پستی: قم خیابان کتاب؟!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">علی‌رغم برخورداری قم از ظرفیت‌های فرهنگی به‌ویژه در حوز</span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ه کتاب، در سراسر این استان هیچ خیابان یا معبری تحت عنوان «کتاب» نامگذاری نشده است.</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/6/4

نام گذاری خیابان کتاب در قم

گزارش ایبنا از چرایی فقدان المان کتاب در قم؛
نشانی پستی: قم خیابان کتاب؟!
علی‌رغم برخورداری قم از ظرفیت‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه کتاب، در سراسر این استان هیچ خیابان یا معبری تحت عنوان «کتاب» نامگذاری نشده است.

ارسال نظرات

جستجو کن