شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;رویداد ملی ایده نشر&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ثبت ایده در حوزه صنعت نشر</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شکل و محتوا ، مدیریت ، تبلیغات و بازاریابی ، شبکه توزیع ، عرضه و نمایش</span></span><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گاه و ...</span></span></div>
  • توسط:
  • 1399/11/18

"رویداد ملی ایده نشر"

"رویداد ملی ایده نشر"
ثبت ایده در حوزه صنعت نشر
شکل و محتوا ، مدیریت ، تبلیغات و بازاریابی ، شبکه توزیع ، عرضه و نمایشگاه و ...

0 نظر

ارسال نظرات