شرح خبر

<p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><br /></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><span style="color: #555555; font-weight: 700; background-color: #eeeeee; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma;"><br /></span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><span style="color: #555555; font-weight: 700; background-color: #eeeeee; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma;">رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم، با اشاره به آغاز طرح بهارانه کتاب</span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><span style="color: #555555; font-weight: 700; background-color: #eeeeee; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma;">۱۴۰۰ گفت: ۱۰ در صد از ۸۶۹ کتاب‌فروشی حاضر در این طرح و همچنین ۶</span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><span style="color: #555555; font-weight: 700; background-color: #eeeeee; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma;">درصد کتاب‌های عرضه شده آن از قم هستند.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><span style="color: #555555; font-weight: 700; background-color: #eeeeee; text-decoration-color: initial; font-family: Tahoma;"><br /></span>به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حمید خرمی روز </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه قم پس از تهران و خراسان رضوی </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">بیشترین کتابفروشی‌های عضو این طرح را دارد،‌ افزود:&nbsp;تهران با ۱۳۰، خراسان رضوی با </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">۱۱۲ و قم با ۸۱ کتاب‌فروشی به ترتیب دارای بیشترین مشارکت در این طرح هستند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">.</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">&nbsp;</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">وی ادامه داد: ۸۶۹ کتابفروشی از جمله ۲۰۲ کتاب‌فروشی در شهرستان‌ها و ۶۶۷ </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">کتاب‌فروشی در مراکز استان در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">.</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم، با بیان اینکه این طرح از ۱۷ خرداد ماه جاری&nbsp; </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">آغاز و تا ۲۴ خرداد نیز ادامه دارد، گفت: علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح می‌توانند </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">با همراه داشتن کارت ملی خود و مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح بهارانه کتاب، </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">از ۲۰ درصد یارانه خرید کتاب تا سقف ۲۰۰ هزار تومان بهره‌مند شوند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">.</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><br /></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;"><br /></span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">خرمی با اشاره به دستورالعمل‌های اجرایی طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰گفت: سقف مجاز </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">خرید برای هر خریدار حداکثر ۲ میلیون ریال و سقف یارانه خرید برای هر خریدار نیز ۴۰۰ </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">هزار ریال است ضمن اینکه تخفیف‌های ارائه شده در این طرح تنها شامل کتاب‌های </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">چاپی است و سایر کالاهای فرهنگی عرضه شده در کتاب‌فروشی را شامل نمی‌شود</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">.</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><br /></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">وی افزود: با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، در طرح بهارانه </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">۱۴۰۰ امکان ثبت خریدهای غیرحضوری نیز فراهم شده‌ است که علاقه‌مندان برای </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">مشاهده کتاب‌فروشی‌های عضو این طرح می‌توانند به آدرس</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">&nbsp;tarh.ketab.ir&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">مراجعه </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">کنند.</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><br /></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به کتاب و </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">کتاب‌خوانی با همراه داشتن کارت ملی خود و مراجعه به کتاب‌فروشی‌های عضو طرح </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">بهارانه کتاب، می‌توانند از ۲۰ درصد یارانه خرید کتاب تا سقف ۲۰۰ هزار تومان بهره‌مند </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">شوند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">.</span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">خرمی، ادامه داد: این طرح شامل کتاب‌های عمومی، دانشگاهی و همچنین کودک و </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">نوجوان می‌شود اما کتاب‌های آموزشی، کمک آموزشی، ‌افست،‌ فاقد شماره شابک، </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">دارای شابک غلط و کتاب‌هایی که در بانک اطلاعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت </span></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; text-align: justify; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">نشده‌اند، مشمول این طرح نمی‌شوند</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; line-height: 16.1px;">.</span></span></p>
  • توسط:
  • 1400/3/20

رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم ۱۰ درصد کتابفروشی‌های عضو طرح بهارانه کتاب از قم هستندرئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم، با اشاره به آغاز طرح بهارانه کتاب

۱۴۰۰ گفت: ۱۰ در صد از ۸۶۹ کتاب‌فروشی حاضر در این طرح و همچنین ۶

درصد کتاب‌های عرضه شده آن از قم هستند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حمید خرمی روز

چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه قم پس از تهران و خراسان رضوی

بیشترین کتابفروشی‌های عضو این طرح را دارد،‌ افزود: تهران با ۱۳۰، خراسان رضوی با

۱۱۲ و قم با ۸۱ کتاب‌فروشی به ترتیب دارای بیشترین مشارکت در این طرح هستند.

 

وی ادامه داد: ۸۶۹ کتابفروشی از جمله ۲۰۲ کتاب‌فروشی در شهرستان‌ها و ۶۶۷

کتاب‌فروشی در مراکز استان در سراسر کشور در این طرح مشارکت دارند.

رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم، با بیان اینکه این طرح از ۱۷ خرداد ماه جاری 

آغاز و تا ۲۴ خرداد نیز ادامه دارد، گفت: علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح می‌توانند

با همراه داشتن کارت ملی خود و مراجعه به کتابفروشی‌های عضو طرح بهارانه کتاب،

از ۲۰ درصد یارانه خرید کتاب تا سقف ۲۰۰ هزار تومان بهره‌مند شوند.خرمی با اشاره به دستورالعمل‌های اجرایی طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰گفت: سقف مجاز

خرید برای هر خریدار حداکثر ۲ میلیون ریال و سقف یارانه خرید برای هر خریدار نیز ۴۰۰

هزار ریال است ضمن اینکه تخفیف‌های ارائه شده در این طرح تنها شامل کتاب‌های

چاپی است و سایر کالاهای فرهنگی عرضه شده در کتاب‌فروشی را شامل نمی‌شود.


وی افزود: با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، در طرح بهارانه

۱۴۰۰ امکان ثبت خریدهای غیرحضوری نیز فراهم شده‌ است که علاقه‌مندان برای

مشاهده کتاب‌فروشی‌های عضو این طرح می‌توانند به آدرس tarh.ketab.ir مراجعه

کنند.


رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان قم، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به کتاب و

کتاب‌خوانی با همراه داشتن کارت ملی خود و مراجعه به کتاب‌فروشی‌های عضو طرح

بهارانه کتاب، می‌توانند از ۲۰ درصد یارانه خرید کتاب تا سقف ۲۰۰ هزار تومان بهره‌مند

شوند.

خرمی، ادامه داد: این طرح شامل کتاب‌های عمومی، دانشگاهی و همچنین کودک و

نوجوان می‌شود اما کتاب‌های آموزشی، کمک آموزشی، ‌افست،‌ فاقد شماره شابک،

دارای شابک غلط و کتاب‌هایی که در بانک اطلاعاتی خانه کتاب و ادبیات ایران ثبت

نشده‌اند، مشمول این طرح نمی‌شوند.

0 نظر

ارسال نظرات